بازدید مدیر کل دفتر ریاست جناب آقای مرتضی محمدعلی نژاد شانی در مرکز نشر

بازدید مدیر کل دفتر ریاست جناب آقای مرتضی محمدعلی نژاد شانی در مرکز نشر
بازدید مدیر کل دفتر ریاست جناب آقای مرتضی محمدعلی نژاد شانی در مرکز نشر

بازدید مدیر کل دفتر ریاست جناب آقای مرتضی محمدعلی نژاد شانی در مرکز نشر جهت بررسی و رفع موانع موجود در انتشارات

..
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)