چاپ اول کتاب احکام فقهی فعالیت های انتخاباتی از منظر فقه امامیه و مذهب حنفی

چاپ اول کتاب احکام فقهی فعالیت های انتخاباتی از منظر فقه امامیه و مذهب حنفی

تحقیق پيش رو از‌حيث ساختاری در پنج فصل تدوین شده است:
1. فصل نخست، مباحث کلی و چارچوب اصلی بحث را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است؛
2. فصل دوم، فعالیت‌های انتخاباتی از دیدگاه فقهای شیعه و حنفی را بررسی کرده و تفاوت‌ها و اشتراکات دیدگاه‌ها را مطرح ساخته است؛
3. در فصل سوم، ادله و مبانی فقهي فعالیت‌های انتخاباتي از منظر فقه شیعه و فقه حنفی تحلیل و بررسی شده است؛
4. در فصل چهارم، احکام فقهی فعالیت‌های انتخابات از منظر فقه شیعه و فقه حنفی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است؛
5. فصل پنجم، نتیجه و دستاورد پژوهش، تحت عنوان نتیجه‌گیری نهایی، سامان یافته است.

هم اکنون می‌توانيد اين کتاب را از سايت تهيه کنيد.

..
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)