اختتامیه هفته پژوهش 1401معاونت پژوهش جامعه المصطفی و قدردانی از دست اندرکاران برگزاری آن

اختتامیه هفته پژوهش 1401معاونت پژوهش جامعه المصطفی  و قدردانی از دست اندرکاران برگزاری آن
اختتامیه هفته پژوهش 1401معاونت پژوهش جامعه المصطفی العالمیه و قدردانی از دست اندرکاران برگزاری آن رویداد فرهنگی در المصطفی

..